Wstęp
Aneta Kaczmarek


Zastosowanie strategii wywierania wpływu w kontaktach genealogicznych

Z pewnością większość z nas mogłaby wymienić przynajmniej kilka takich sytuacji życiowych, w których w większym bądź mniejszym stopniu uległa wpływowi drugiego człowieka w kontakcie bezpośrednim czy też za pomocą rozmaitych środków przekazu.

Choć na pierwszy rzut oka tego typu sytuacje wydają się przejrzyste i komfortowe, z perspektywy czasu rozpatrujemy je najczęściej w wymiarze pejoratywnym, mając tu na myśli choćby nakłonienie nas przez domokrążcę do zakupu czy to najnowszej generacji urządzenia domowego, czy też kompletu miseczek - rzeczy, które jak szybko się okazuje, różnią się od już posiadanych jedynie dodatkową funkcją czy pojemnością i bez kupna których prowadzenie gospodarstwa domowego z pewnością by nie ucierpiało. Innym razem, solidaryzując się z potrzebującymi, wpłacamy datki na cele charytatywne. W tym drugim przypadku możemy się spodziewać, że raz wpłaciwszy symboliczną złotówkę, regularnie już będziemy informowani przez organizację dobroczynną o nowych, równie ważnych potrzebach i jako od ludzi wrażliwego serca oczekiwać się będzie kolejnego wspomożenia finansowego.

Koszty psychologiczne, jakie ponosimy doświadczając tego typu przeżyć, są na tyle ogromne, że raz zmanipulowani staramy się za wszelką cenę unikać kolejnych prób wywierania wpływu na podejmowane przez nas decyzje.

Przedmiotem tego artykułu jest przedstawienie sześciu najważniejszych reguł psychologicznych sterujących przebiegiem ludzkiego postępowania, w których zamyka się niezliczona ilość rozmaitych technik wywierania wpływu na innych. Znajomość każdej z tych strategii i umiejętne ich stosowanie w kontaktach z ludźmi może okazać się pomocna w osiąganiu zamierzonych celów, także na polu genealogii rodzinnej.

W kolejnych częściach artykułu zostaną omówione następujące reguły psychologiczne:

Wszystkim tym, którzy czują już na wstępie pewne opory przed wykorzystywaniem narzędzi wywierania wpływu w praktyce, chciałabym zwrócić uwagę na jeden istotny fakt. W rezultacie bowiem, wydaje się, iż rzeczą kluczową w wywieraniu wpływu na drugiego człowieka, jeżeli chodzi o kwestie moralne, są nasze intencje, jakimi kierujemy się w naszych działaniach. Jeżeli są one uczciwe i nie naruszają szeroko pojętych dóbr drugiego człowieka, o czystej manipulacji, z jaką spotykamy się czasem np. w branży handlowej, mowy być nie może. Wręcz przeciwnie - umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej w kontaktach z innymi ludźmi jest jak najbardziej pożądana i potrzebna.

Zobacz bibliografię tematu: Bibliografia.

2007 ©  Genealogia Polska
https://www.genpol.com/